Energie Magie, gevestigd aan Mataramstraat 13c 1095GH Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.energiemagie.nl
Mataramstraat 13c
1095GH Amsterdam
+31611258723
Rob van den Hof is de Functionaris Gegevensbescherming van Energie Magie. Hij is te bereiken via energiemagie@kpnmail.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Energie Magie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum (alleen bij persoonlijke healingsessies)
– Burgelijke status (alleen bij persoonlijke healingsessies)
– Beroep/dagelijkse bezigheden (alleen bij persoonlijke healingsessies)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in (digitale) correspondentie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Energie Magie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gezondheidskenmerken (alleen bij persoonlijke healingsessies)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Energie Magie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om diensten te leveren
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
– Energie Magie verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Energie Magie neemt geen geautomatiseerde verwerkingen besluiten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Energie Magie bewaart je persoonsgegevens in ieder geval zolang je gebruik maakt van onze diensten.
Indien je geen gebruik meer wil maken van onze diensten dan kunnen op jouw verzoek deze persoonsgegevens worden verwijderd, mits dit niet tegenstrijdig is met wettelijke bepalingen (zoals de belastingwet en ECD bewaarplicht (alleen bij persoonlijke healingsessies)).

Delen van persoonsgegevens met derden
Energie Magie verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Energie Magie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, mits dit niet tegenstrijdig is met wettelijke bepalingen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Energie Magie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar energiemagie@kpnmail.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Energie Magie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Energie Magie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via energiemagie@kpnmail.nl